Bạn nghĩ điều này không dành cho mình? Không sao cả!

Không sao đâu! Bạn hoàn toàn hợp lệ bất kể bạn là ai đi chăng nữa. Chúng tôi luôn ở đây vì bạn nếu sau này bạn có quay trở lại. Bạn là một người tốt!